Saturday, 10fed Awst 2024

Sioe Amaethyddol Llanilar

Cynhelir Sioe Llanilar ar yr ail ddydd Sadwrn o fis Awst bob blwyddyn ac mae’n denu ceisiadau ar gyfer maes, cynnyrch, celf a chrefft o bob cwr o’r sir. Er mai digwyddiad amaethyddol a garddwriaethol yw’r Sioe yn bennaf, mae yna ddigwyddiadau eraill sy’n boblogaidd iawn gyda’r cyhoedd, megis y sioe gwn yn ogystal â’r gystadleuaeth neidio clwydi ceffylau.

Neges y Llywydd

Mae Meirion Davies wedi cymryd drosodd oddi wrth Ann Lloyd fel Cadeirydd y Sioe, felly mae hyn yn gyfle gwych i groesawu Meirion a hefyd i dalu teyrnged am bopeth mae Ann wedi ei wneud i’r Sioe dros y blynyddoedd diwethaf.

Roedd y pandemig Covid yn drychineb i lawer o sefydliadau cymunedol lleol, a gallai mor hawdd fod wedi gorffen Sioe Llanilar. Mae Ann wedi ein harwain drwy’r cyfnod anodd hwn a llynedd roedd y Sioe yn ôl i’r arfer. Diolch yn fawr Ann.

Eleni, 2024, rydym yn falch iawn o groesawu Sioe Genedlaethol ‘North Country Cheviots’. Daw hwn i Gymru unwaith bob tair blynedd, ac mae’n anrhydedd fawr i gael gwahoddiad i gynnal y digwyddiad hwn, mae’n adlewyrchu ar yr holl waith caled mae cymaint o bobl yn ei wneud i wneud ein Sioe yn llwyddiant, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Cofiwch, dyma’ch sioe leol, felly dewch i’w mwynhau, a dewch â theulu a ffrindiau. Mae yna gystadleuaeth sy’n addas i bawb. Yn 2024 rwy’n canolbwyntio ar y dosbarth Sbwng Victoria; mae cymydog (dim enwau, ond mae’n ffermio ar y dde wrth fynd i Drawscoed) wedi rhoi ei awgrymiadau da i mi ar sut i bobi, felly mae llwyddiant yn sicr wedi ei warantu!

Diolch i’n holl noddwyr, cefnogwyr a chystadleuwyr. Gobeithio caiff pawb Sioe bleserus.

Patrick Loxdale

Neges y Cadeirydd

Mae yn bleser cael croesawu chi i gyd i Sioe Llanilar 2024 gan mai eleni yw fy mlwyddyn gyntaf fel Cadeirydd y Sioe, sy’n dipyn o anrhydedd. Hoffem cymeryd y cyfle hwn i ddiolch i’r cyn Gadeirydd Ann Lloyd am ei gwaith arbennig dros y blynyddoedd diwethaf – esgidiau mawr i’w llanw. Rwyf yn edrych ymlaen i gydweithio gyda’r swyddogion ac aelodau y pwyllgor, sydd yn rhoi ymdrech arbennig i sicrhau bod y Sioe yn un llwyddiannus.

Cafwyd Sioe arbennig o dda llynnedd, ac roedd hi mor braf cael y babell yn ôl ar y cae ar ôl ei habsenoldeb yn y blynyddoedd blaenorol.

Ein gwestai anrhydeddus eleni yw Mr David Davies neu, fel rydym yn ei adnabod, “Dai Coedllys“. Mae Dai wedi bod yn gefnogwr brwd o’r Sioe dros y blynyddoedd ac wastad yn barod efo’i gymwynas a help i baratoi tuag at y Sioe – llwyr haeddiannol.

Hoffem hefyd cymeryd y cyfle hwn i ddiolch i’r casglwyr, stiwardiaid a’r beirniaid i gyd am eu gwaith diflino, a dymuno pob llwyddiant i’r Sioe eleni eto gan obeithio bydd y tywydd a’r ein ochor.

Edrychaf ymlaen i’ch gweld i gyd ym mis Awst yn Llanilar.

Meirion Davies

Lleoliad

Cyrraedd y Sioe

Mae pentref Llanilar wedi ei leoli 6.5 milltir i’r de-ddwyrain o Aberystwyth, sydd tua 15 munud mewn car o Aberystwyth. Lleolir y Sioe ar gaeau Castle Hill yng nghanol y pentref, drws nesaf i dafarn y Falcon, lle mae digon o le i barcio ar faes y Sioe i ymwelwyr. Drwy gydol y dydd fydd yna faniau arlwyo yn darparu bwyd a hufen iâ ar y maes. Rydym yn croesawu pob ymwelwyr ac yn edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

Diweddariadau

Newyddion Diweddar

Neges y Cadeiryddes

Neges y Cadeiryddes

Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i groesawu chi eleni eto i Sioe Llanilar ar gaeau ‘Castle Hill’....

read more